เว็บลิ้งค์โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

1. โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา [SMSS โรงเรียน] [ข้อมูลสารสนเทศ]

2. โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง [SMSS โรงเรียน] [ข้อมูลสารสนเทศ]

3. โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ [SMSS โรงเรียน] [ข้อมูลสารสนเทศ]

4. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ [SMSS โรงเรียน] [ข้อมูลสารสนเทศ]

5. โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร [SMSS โรงเรียน] [ข้อมูลสารสนเทศ]

6. โรงเรียนบ้านป่าลาน [SMSS โรงเรียน] [ข้อมูลสารสนเทศ]

7. โรงเรียนบ้านวนาหลวง [SMSS โรงเรียน] [ข้อมูลสารสนเทศ]

8. โรงเรียนบ้านหนองแห้ง [SMSS โรงเรียน] [ข้อมูลสารสนเทศ]

9. โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง [SMSS โรงเรียน] [ข้อมูลสารสนเทศ]

10. โรงเรียนบ้านห้วยผา [SMSS โรงเรียน] [ข้อมูลสารสนเทศ]

11. โรงเรียนบ้านเมืองแปง [SMSS โรงเรียน] [ข้อมูลสารสนเทศ]

12. โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ [SMSS โรงเรียน] [ข้อมูลสารสนเทศ]

13. โรงเรียนบ้านโป่งสา [SMSS โรงเรียน] [ข้อมูลสารสนเทศ]

14. โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ [SMSS โรงเรียน] [ข้อมูลสารสนเทศ]

[เว็บไซต์โครงการโรงเรียนประชารัฐ]

  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
    98 ถนนประชาเสกสรร ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
  • Tel : 0-5361-1282 Fax : 0-5361-1445 e-mail : maehongsonpec@hotmail.com